جاده هایی که با مرگ رابطه خویشاوندی دارند!

جاده هایی که با مرگ رابطه خویشاوندی دارند!

جاده مرگ عنوانی است که به برخی از جاده های کشور تا به حال داده شده است، هرچند که بسیاری از این جاده ها نسبت به گذشته مورد تعمیر اساسی قرار گرفته و دیگر خطرات گذشته را ندارند؛ اما هنوز نقاط حادثه خیز زیادی در کشور وجود دارد که رانندگان باید تمرکز و دقت خود…